Charles Khoudair

Team Leader - Bondi , Bondi Beach